Romney: Obama's New Slogan 'No, I Can't'

Romney: Obama's New Slogan 'No, I Can't'

.