White House: Ticket Definitely Obama-Biden

White House: Ticket Definitely Obama-Biden

.