Breitbart Hits Janeane Garofalo at Tea Con


—–

NSFW … obviously.

.