Obama Weekly Address: Restoring Economy 'On My Own'

.